Corona epidemi og tid hos lægen

Almen praksis under corona-epidemien
– hvilke patienter kan almen praksis passe og hvordan?
• Generelt
o Befolkningens modstandskraft mod corona styrkes ved, at patienter med kroniske sygdomme er velregulerede i deres behandling, og at vaccinationsprogrammerne overholdes.
o I størst muligt omfang, og hvor det er fagligt forsvarligt, bør video- / telefonkonsultation erstatte konsultationer med fysisk fremmøde.Spørg vores sekretær om dette.
• Patienter med luftvejsinfektioner
må IKKE møde op i lægeklinikken . Derfor vigtigt, at der ikke er åben konsultation eller
mulighed for elektronisk tidsbestilling.
Se Skilte på alle indgangsdøre til praksis.
o Sygebesøg kan kun gennemføres, hvis lægen har de nødvendige værnemidler.
• Patienter i risikogruppen jf. Sundhedsstyrelsens definition1 og uden luftvejsinfektioner
o Akutte/subakutte fremmødekonsultationer kan gennemføres efter lægens skøn
o Patienter i risikogrupperne bør dog som hovedregel IKKE ses i konsultation, medmindre der er særlige forhold, som gør, at det er vigtigt at få vurderet et helbredsproblem, som ved udsættelse kan true deres helbred. Det kan fx være kontrol af INR, nyrefunktion, psykofarmaka, tegn på kræft, børn med vital indikation for vaccination til tiden, opfølgning på patienter med kronisk sygdom i ikke-stabil fase, m.fl.
o Fysiske konsultationer med patienter i risikogruppen vil være tidsmæssigt eller fysisk adskilt fra andre patienter.
1 https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og- svar/FAQ
1

• Patienter uden for risikogruppen og uden luftvejsinfektioner
o Almen praksis hvis kapaciteten tillader det, fortsætter med almindelige akutte/subakutte konsultationer, opfølgning af patienters kroniske sygdomme og forebyggelsesarbejdet. Video- / telefonkonsultation bør dog altid overvejes som første valg.
o Fremmødeattester kan udføres ved brug af nyligt indhentede oplysninger/resultater på patienter, evt. suppleret med telefonisk eller videokonsultation med patienten.
• Sundhedspersonerne
o Læger og personale med de mindste symptomer på luftvejsinfektion må ikke møde op til tjeneste og sendes hjem øjeblikkeligt, hvis de viser tegn på luftvejsinfektion. Når symptomerne ophører, skal lægen/personalet møde på arbejde igen efter 48 timer.
Der foretages Ekstraordinær rengøring i praksis med hyppigere rengøring og desinfektion af overflader
med håndkontakt (dørhåndtag, borde, stole mm)
• Venteværelset er indrettet med minimum 1 meters afstand mellem stolene, og der er håndsprit tilgængelig for patienterne i rummet. Driften bør planlægges, så patienterne opholder sig så kort tid som muligt i venteværelset. Udluftning sker løbende.

Vi anvender mundbind ved tæt kontakt med patienten. Ved ophold i mindre og dårligt ventilerede rum med tæt kontakt anbefaler vi brug af mundbind.Mød først op hos læge 5 minutter før du har tid med mindre andet er aftalt . Du må ikke medbringe andre personer med mindre det er aftalt med os.